Kepa's office in Tanzania.
Kuva:
Kirsi Koivuporras-Masuka

Kumppanit etelässä

Kepan kumppanit ovat eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseen sitoutuneita kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Yhdessä työskentelemme samojen vaikuttamisteemojen: kehitysrahoituksen, yritysvastuun, vero-oikeudenmukaisuuden, ilmasto-oikeudenmukaisuuden sekä kansalaisyhteiskunnan tilan ja toimintaedellytysten edistämiseksi.

Taloudellisen tuen lisäksi Kepa tekee konkreettisesti yhteistyötä, kuten järjestää esimerkiksi erilaisia tapahtumia tai työpajoja, kumppaneidensa kanssa. Näin sekä tuemme kumppaneitamme muun muassa vahvistamaan vaikuttamistyön taitojaan ja toimintakykyään että opimme toinen toisiltamme.

Tuemme ja kannustamme kumppaneitamme myös kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen sekä luomme tilaisuuksia osallistua kumppaneille relevantteihin kansainvälisiin prosesseihin, kuten esimerkiksi YK:n kansainvälisten sopimusten laatimiseen.  

Kumppanit Kambodzhassa

Cooperation Committee for Cambodia (CCC)

Cooperation Committee of Cambodia (CCC) on kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka keskittyy vaikuttamistyöhön ja järjestöjen kapasiteetin vahvistamiseen. Kepa tukee CCC:n oman strategisen suunnitelman toteuttamista rahoittamalla osan kokonaisbudjetista. Yhteisiä kiinnostuksen kohteitamme ovat vaikuttamistyö kansalaisyhteiskunnan tilan ja toimintaedellytysten turvaamiseksi ja CCC:n järjestökehitystyö, joka keskittyy järjestöjen hyvien hallintotapojen, kestävyyden ja tehokkuuden vahvistamiseen.

Kumppanit Mosambikissa

Natural Resources and Extractive Industry Platform (NREIP)

Natural Resources and Extractive Industry Platform (NREIP) on kansalaisyhteiskunnan toimijoista koostuva verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa kansalaisjärjestöjen kykyä vaikuttaa etenkin luonnonvarasektoria koskevaan päätöksentekoon. NREIPin toimintaan kuuluu myös puolustaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä Mosambikissa. Kepan sopimuskumppani on Center for Public Integrity, joka koordinoi NREIPin toimintaa. Yhteistyömme keskittyy NREIPin lobbaustyön ja kampanjoinnin toteuttamiseen.

Justica Ambiental (JA!)

Justiça Ambiental (JA!) työskentelee yhteisöissä eri puolilla Mosambikia keskittyen ympäristökysymyksiin ja yritysvastuuseen. JA! on pitkään ollut yksi tunnustetuimpia, radikaaliksi luokiteltuja kansalaisjärjestöjä Mosambikissa. JA!:n vahvuus perustuu siihen, että sen jäsenet ovat erittäin sitoutuneita järjestön työhön, minkä lisäksi JA! tekee omaa tutkimusta. JA! on yksi harvoista mosambikilaisista järjestöistä, joka on pystynyt tukemaan kantansa tutkimustuloksiin ja tuomaan esiin tietoja, jotka ovat olleet merkittäviä ympäristölle sekä Mosambikissa että globaalisti. Kepa tukee JA!:n vaikuttamistyötä ja yhteisenä tavoitteenamme on edelleen vahvistaa JA!:n toimintakykyä ja kestävyyttä.

Mozambican Debt Group (GMD)

Mozambican Debt Group (GMD) on järjestöjen, ammattiliittojen, uskonnollisten ryhmien ja yhteiskunnallista tiedotustyötä tekevien organisaatioiden, pienviljelijöiden ja yksittäisten kansalaisten: akateemikkojen, toimittajien ja tutkijoiden, yhteenliittymä. Kaikkia näitä toimijoita yhdistää halu keskustella ja löytää ratkaisuja ajankohtaisiin kehityskysymyksiin sekä keinot hallita julkistaloutta ja ulkomaista velkaa kestävästi. Kumppanuutemme tavoitteena on vahvistaa GMD:n seuranta- ja vaikuttamistyötä, joka kohdistuu julkisen talouden hallintoon Mosambikissa. Lisäksi tuemme GMD:n verkostoitumista.

Non-Government Organizations League (JOINT)

JOINT on kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, jonka tehtävänä on luoda yhteistyön ja vuorovaikutuksen kulttuuria sekä vahvistaa jäsentensä taloudellis-yhteiskunnallista asemaa ja rauhankulttuuria Mosambikissa. Kepa tukee JOINTia koordinoimaan järjestöjen vaikuttamistyötä entistä tehokkaammin. Tavoitteena on turvata kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset ja niiden osallistuminen päätöksentekoon.

Kumppanit Nicaraguassa

Centro Humboldt

Centro Alexander von Humboldt, paremmin pelkkänä Centro Humboldtina tunnettu, on voittoa tavoittelematon järjestö, joka ajaa luonnonvarojen oikeudenmukaista ja kestävää hyödyntämistä Nicaraguassa. Centro Humboldtin toiminta on oikeusperustaista ja keskittyy sekä kansalliselle, alueelliselle että kansainväliselle tasolle. Kepa tukee suoraan Centro Humboldtin omaa ohjelmaa, joka keskittyy kolmelle toiminta-alueelle: ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja niiden hallintaan sekä katastrofivalmiuteen. 

Kumppanuutemme tavoitteena on vahvistaa Centro Humboldtin resursseja ja toimintakykyä, jotta se pystyy tukemaan haavoittuvia ryhmiä puolustamaan oikeuksiaan, tekemään vaikuttamistyötä luonnovarojen kestävän käytön varmistamiseksi sekä vähentämään ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia Nicaraguassa.

Kumppanit Tansaniassa

Media Council Tanzania (MCT)

Media Council Tanzania (MCT) on media-alan toimijoiden perustama, valtiosta riippumaton ja media-alan itseääntelyyn tähtäävä neuvosto. Kepa antaa tukensa MCT:n strategisille tavoitteille, joita ovat ilmaisunvapauden ja lehdistönvapauden laajentaminen Tansaniassa sekä mediatoimijoiden laatukriteereiden ja tilivelvollisuuden nostaminen. MCT:n tavoitteena on, että tiedotusvälineet tehokkkaasti ja laadukkaasti tarjoaisivat kansalaisille maan kehityksestä ja poliittisesta päätöksenteosta kertovaa tietoa, jota ilman kansalaisilla ei ole keinoja tarkastalla yhteiskuntaa kriittisesti ja vaatia päättäjiltä tilivelvollisuutta.

Yhteinen tavoitteemme MCT:n kanssa on edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellyksiä Tansaniassa. Pääosan Kepan antamasta taloudellisesta tuesta kohdentuu MCT:n koordinoimalle koalitiolle, Coalition on the Right to Information (CORI), joka vaikuttaa Tansanian lainsäädäntöön tavoitteenaan varmistaa, että kansalaisjärjestöjä kuullaan lakeja laadittaessa, että kansalaisyhteiskunnan toimintaa rajoittavia lakeja ei synny, ja että ongelmalliset lain kohdat muokataan paremmiksi. Tällä hetkellä CORIn toiminta keskittyy neljään lakiin: verkkorikoslakiin, tilastolakiin, tiedonsaantilakiin ja mediapalvelulakiin.

Policy Forum Limited

Policy Forum (PF) on Tansaniassa hyvin tunnettu ja arvostettu kansalaisjärjestöjen verkosto. Policy Forum on virallisesti rekisteröity voittoa tuottamattomaksi yritykseksi ja verkostossa on yli 100 jäsentä, joita vaikuttaminen päätöksentekoon ja samojen tavoitteiden edistäminen. PF:n jäsenet haluavat vauhdittaa köyhyyden poistamista ja edistää oikeudenmukaisuutta ja demokratiakehitystä Tansaniassa.

Policy Forum on toinen vero-oikeudenmukaisuutta ajavan koalition, Tanzania Tax Justice Coalition (TTJC) perustajajäsenistä ja tällä hetkellä myös koalition koordinaattori. Policy Forumilla on hyvä yhteistyösuhde monien valtion instituutioiden, kuten valtiovarainministeriön, kanssa.

Tällä hetkellä Kepan ja Policy Forumin yhteistyö keskittyy TTJC:n toiminnan pyörittämiseen. Yhteinen tavoitteemme on tukea kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on edistää vero-oikeudenmukaisuutta Tansaniassa. Koalition jäsenet seuraavat aktiivisesti veroihin liittyvää lainsäädäntöä ja päätöksentekoa Tansaniassa. Kumppanuuden tavoitteena on myös vahvistaa TTJC:n, Policy Forumin jäsenten sekä Afrikan vero-oikeudenmukaisuuteen eteen toimivien järjestöjen välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Actions for Democracy and Local Governance (ADLG)

Actions for Democracy and Local Governance (ADLG) on kansalaisjärjestö, joka pyrkii saamaan liikkeelle kriittisiä massoja ja edistämään yhteisöjen jäsenten osallistumista ja vaikuttamista paikallistason hallintoon Shinyangan, Mwanzan and Karagwen alueilla. ADLG:n työkaluna on valmentaa muutosagentteja yhteisöissä, jotka kärsivät erilaisista köyhyyden ja kehityshaasteiden aiheuttamista ongelmista.

Kepan ja ADLG:n kumppanuus keskittyy toimintaan yhteisöissä, jotka sijaitsevat lähellä isoja kaivoksi. Tavoitteenamme on tukea Kahaman, Kishapun ja Geitan alueiden asukkaita tunnistamaan kaivostoiminnan heille tuomia mahdollisuuksia ja haasteita sekä löytämään ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. Toisena tavoitteena on varmistaa, että päätöksentekijät ovat tietoisia asukkaiden tunnistamista ongelmista ja ratkaisuehdotuksista.

ForumCC

ForumCC on tansanialaisten järjestöjen muodostama verkosto, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutokseen. Kepa tukee ForumCC:n vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on vaikuttaa sekä kansalliseen että kansainväliseen ilmastopolitiikkaan. ForumCC:n tavoitteena on saada lisää varoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä kansallisista että kansainvälisistä lähteistä. Osan kumppanuutta hahmotellaan myös uusia keinoja saavuttaa edellä mainitut tavoitteet.